Zadnji komentari

Vjekoslav Krajačić i Stevo Matić opisuju detalje kako su ubili dijete, tri žene i 19 muškaraca

Pin It

(Strijeljanje smo izvršili s pištoljima u zatiljak)

Likvidacija civila iz Slavonskog Šamca, Kruševice, Sikirevaca, Jaruga i Velike Kopanice

Iz izvješća Zvonka Brkića (studeni 1945), političkog sekretara Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju upućenom Centralnom komitetu KPH doznajemo detalje o likvidaciji civila iz Slavonskog Šamca, Kruševice, Sikirevaca, Jaruga i Velike Kopanice. Odvođenje žrtava civila su izvršili Titovi partizani u Titovkama i kožnim kapama, neki su na sebi imali i petokrake zvijezde s proleterskim oznakama, a neki i odlikovanja.

Iz svega je jasno da je većina ubijenih civila zvjerski ubijena na obali Save odakle je jedan ranjeni civil uspio pobjeći (Pavo Kobaš) preplivavši Savu. U vodi nedaleko od obale seljaci su pronašli dva tijela i krvave tragove, koje su poslije partizani očistili a leševe pobacali u Savu. Ukupno je ubijeno 23 ljudi, od toga 3 žene i 1 dijete od 15 godina. U tome zločinu ubijena je cijela obitelj Crnolatac otac i sin sa suprugama.

Ubojice priznaju zločin i daju detaljan opis ovog zločina, usprkos priznanju ovako teškog zločina nikada nisu odgovarali.

Iz Slavonskog Šamca ubijeni su: Stjepan Tomašević, Đuro Blažek, Stjepan Janković i Đuro Šajn; iz Kruševice: Tomo Garčetić, Pavle Garčetić i Ivo Božanović; iz Sikirevaca: Ivan Vukušić, Olga Cico, Stjepan Pavlović, Stjepan Rakitić, Mato Jarić dijete u dobi od 15 godina i Franjo Lulić; iz Jaruga: Mato Brandić, Marijan Idžaković i Andrija Đuričković; iz Velike Kopanice: Mato Matasović. Uz njih su ubijeni Nikola Crnolatac i njegova supruga Šarlota te sin Nikola Crnolatac i njegova supruga. Sa strijeljanja je uspio pobjeći Pavo Kobaš iz Šamca.

Donosimo izvorni tekst sa saslušanja:

Saslušani politički komesar Krajačić Vjekoslav 14. XI. 1945 u 14.30 sati izjavljuje sljedeće:

Zovem se Krajačić Vjekoslav, rođen 28.II. 1924. U Banja Luci, općina i kotar ista, Hrvat, neoženjen, završio 8 razreda realne gimnazije u Zagrebu, zanimanje djak, otac Ivan i majka Ana, rođena Zmailović, brat Otmar, oficir u J.A. Miroslav, sekretar P.O.J. i sestra Margareta udata Turkulin.

Komadant brigade Živković Milan dao nam je direktivu koju nismo pisali u notese a niti će postavljat pitanja za to divizija i armija, a to je sljedeće: da sve one, koji bi mogli ometati i spriječavati izbore na pametan način nestanu. Na rastanku prije polaska u bataljon ja sam rekao drugu Aleksiću Risti – vidjet ćeš kako će tamo izbori uspjeti i kako ću ja tu bandu očistiti. Ja sam krenuo u Slavonski Šamac 8. XI. i stigao istog dana oko pola noći.

Odmah tog dana održao sam sastanak sa komandantom bataljona i rekao sam mu da svi oni koji bi mogli omesti izbore tokom noći imadu nestati, tj. da ćemo ih ubiti.

Nakon prve noći bilo je uhapšeno 11 ljudi, koje je dao Mihajlo Nikolić, sem jednoga, koji je doveden iz Strizivojne, a za kojega Mihajlo nije dao nikakve podatke.

Prvu noć tj. 8. XI. ja sam hapsio petoricu u Šamcu, dočim drugu noć je imao sve podatke o hapšenicima komandant bataljona Prodanović Stojan. Streljanjem sam rukovodio lično ja. 

Streljanje smo izvršili poslije pola noći na lijevoj obali rijeke Save sa pištoljima u zatiljak i gurnuli ih u vodu, u tok rijeke Save.

Prvu noć, tj. 8. XI. ubijeno je 11, medju njima i dvije žene, dok drugu noć ubijeno je 10 od kojih je bila isto jedna žena.

U hapšenju i ubijanju su sudjelovali slijedeći: Kreačić, Prodanović Stojan, komandant bataljona, Magdić Drago, vodnik veze, Vukelić Savo, komandir, Filković Pero, komandir, Matić Stevo i Mihailo Nikolić.

Istrage nismo vršili nikakve nad hapšenicima. Hapšenici su dolazili u štab bataljona vezani u žicu u civilno odjelo i bili tučeni.

Poznato mi je da je dotjeran u štab bataljona jedan civil, koji je kidao parole i zamazao sliku Tita u Kopanici. Kada je došao isti je bio streljan sa ostalima, a tako isto i onaj civil iz Strizivojne, kojeg je uputio komandant brigade, s tim da se stavi samo u pritvor dok ne prodju izbori.

Ove navode je potvrdio na saslušanju i Matić Stevo:

Zovem se Matić Đure Stevo, rođen 29. III. 1926. god. u Subotici zavičajna općina Podvinjekotar SL Brod, Srbin, svršio 4 razreda os. škole, po zanimanju ratar.

Iz štaba smo krenuli ja Kreačić, Filković Pero, Filipović Milorad, Bregović Ivan, Magdić Drago vodnik veze, i desetar iz mitraljezke ćete. Kreačić je naredio da se tjeraju niz Savu iz mlinova i da se postreljaju. Kada smo već došli na mjesto utekao nam je jedan civil.

Prvu grupu je streljao Kreačić trojicu iz pištolja.

Drugu grupu streljao sam ja i to trojicu.

Treću grupu strijeljao je Filković Pero komandir 5 osoba od toga dvije žene. Nakon toga pobacali smo ih u Savu obućene.

Po pričanju komandira mitraljezke ćete Kreačić i komandant sami su streljali civile iz Sikirevaca, dvojica su izašla iz vode, ali ih je naknadno patrola uhvatila i bili su streljani. Dok je jedan zakopan pokraj samog štaba u bašći.

Izvor: Grupa autora, Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946.: dokumenti, Zagreb, 2009.

Uredništvo/komunistickizlocini.net