Željan Jurlin: Privatizacija općeg dobra čin je veleizdaje

Pin It

Dana 17.prosinca završilo je javno e-savjetovanje o prijedlogu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a po njegovom završetku uloženo je čak 914 primjedbi. Radilo se o nezakonitom procesu donošenja nezakonitih i neustavnih zakona, a sada NAKON ŠTO JE Vlada utvrdila prijedlog zakona, očekuje da to Hrvatski sabor samo formalno i potvrdi.

Kako smo već  bezbroj puta imali priliku vidjeti na djelu vele/izdaju i izglasavanje brojnih protunarodnih;anacionalnih i antisocijalnih zakona, tako je i sada važnorečida se radi o potpuno protujavnom, protuopćem, nezakonitom i nestručnom prijedlogu, punom manipulativnih i kontradiktornih formulacija, koji su u koliziji sa zakonom, USTAVOM RH i pravilima struke, kao i svim pozitivnim propisima, koji reguliraju planiranje, građenje, zaštitu okoliša i uporabu općeg dobra kao pomorskog dobra. Naravno uz pretpostavkiu da će saborski zastupnici kao i uvijek ići na stranačko partijske mišiće, kako to u pravilu radite, i ako budu  ”fizički” jači, dignut će potrebnih 87 ruku. Međutim, apsurdna je i sama mogućnost da bi upravo Hrvatski sabor, kao krovno zakonodavno tijelo RH, po svemu mogao izglasati nešto što je ne samo neusklađeno s hrvatskim zakonima, već je i u osnovi neustavno.

Kako Ministarstvo pomorstva i brojni politikanti svojim izjavama obmanjuju svekoliku hrvatsku javnost plasirajući lažne informacije o sadržaju i namjeri samog ZPDML važno je takvu protunarodnu djelatnost raskrinkati i nazavati je pravim imenom. VELEIZDAJA!

Naime, ovaj i ovakav prijedlog Zakona duboko zadire u privatizaciju PLAŽA i LUKA te nezakonitu eksploataciju pomorskog dobra kao OPĆEG DOBRA, koje je kao ustavno pravna kategorija zaštičena i u koje se jednostavnmi rečeno ne smije dirati. DRŽAVA NIJE VLASNIK POMORSKOG DOBRA, VEĆ NJEN SKRBNIK ŠTO ZNAČI DA SE TREBA BRINUTI,SKRBITI I ČUVATI ZA SLJEDEĆE NARAŠTAJE, A NE OGRANIČAVATI, PRIVATIZIRATI, UTRŽIVATI ILI RASPRODAVATI! 

Kako mnogi, uključujući i samog zakonodavca, odnosno izrađivaća prijedloga ZPDML, manipuliraju i obmanjuju hrvatsku javnost red je objasniti definiciju OPĆEG DOBRA.

OPĆE DOBRO (lat. res communes omnium) je dobro koje pripada SVIM ljudima, dijelovi prirode koji po svojim svojstvima NE MOGU biti u vlasti ni jedne fizičke ili pravne osobe pojedinačno, nego su na uporabi SVIH (npr. atmosferski zrak, voda u rijekama, jezerima i morima te morska obala). Opće dobro NE MOŽE biti objektom prava vlasništva ni drugih stvarnih prava. U hrvatskom pravnom poretku, o općem dobru vodi brigu, njima upravlja i za to odgovara država, Republika Hrvatska, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. 

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za RH, ima njenu osobitu zaštitu, a potrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan zakonom. Pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna koji je po svojoj prirodi namjenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje. 

Članak 52. USTAVA RH 

More, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu zaštitu.

Zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti.

A što to ova veleizdajnička klika ovim prijedlogom zapravo radi i u konaćnici želi napraviti? Ne samo što nadležnost po člaku 7. i 74. žele prebaciti na zločinačku organizaciju i usku interesnu (kriminalnu i stranačko partijsku) skupinu na čelu s predsjednikom Vlade Plenkovićem, lex šerifima i na koncu svim koruptivnim Vladama, nego idu i korak dalje.  Žele iz procesa odlučivanja isključiti JLS i PREDSTAVNIČKO tijelo u cijelosti. Primjera radi recimo kako sve odluke u županijama donosi županijska Skupština, u gradovima Gradsko Vijeće, a na državnoj razini Sabor. Ne župan, gradonačelnik i načelnik ili Vlada kao što to stoji u prijedlogu spomenutog zakona.Krajnja je namjera zapravo potpuna politička degradacija i dezintegracija Hrvatskog sabora, kao operativno najvećeg i najvažnijeg zakonodavnog tijela u RH. Izigravanja ustavne demokracije s ciljem prenošenja trodiobe vlasti te svih državnih institucionalnih mehanizama isključivo na Vladu, odnosno na Plenkovića osobno. OPĆE DOBRO privatizirati, odnosno pretvoriti u NJIHOVO DOBRO. 

Pomorsko dobro kao OPĆE DOBRO predstavlja ustavno-pravnu kategoriju kojom ne može, niti ima pravo upravljati izvršna vlast, odnosno hrvatska Vlada, pogotovo ne koruptivna, a koja se u prijedlogu zakona spominje čak 32 puta. Ako netko odlučuje i upravlja uime RH, onda to može biti isključivo Hrvatski sabor kao predstavničko, odnosno zakonodavno tijelo.Da sve bude gore, jer VELEIZDAJA uvijek dolazi u paketu, umjesto nezakonitog i neustavnog ZPDLM dobili smo još dva nezakonita i neustavna prijedloga izmjena i dopuna zakona, koji se nezakonito nadopunjuju. Onaj o legalizaciji, građenju i prostornom uređenju koji je zapravo bio podloga, a pokrenut je samo da opravda neustavnost i nezakonitost prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Dodatno pitanje i to tko nam nameće i diktira institucionalnu kriminalizaciju i takvo pravno bezakonje, a u konaćnici gospodarsko uništenje i prodaju hrvatske države? Posebno ako znamo da je temeljni preduvjet za donošenje ovog zakona bio morski prostorni plan RH. Upravo donošenje navedenog plana predstavlja OBVEZU svake europske obalne države sukladno Direktivi o morskom prostornom planiranju iz 2014.g.. Hrvatska taj plan još uvijek nije donijela, iako je rok za njegovo donošenje bio ožujak 2021.g.. Naime, morski prostorni plan je dokument kojim se usaglašava korištenje obalnog i morskog prostora na održiv način, a istome kao strateškom dokumentu prethodi i izrada strateške studije utjecaja na okoliš kao i javna rasprava o istoj. U ovom je pak slučaju izrađen tekbrzopotezniprijedlog zakona koji dosta neuredno i memušto nabacuje parcijalne i grupne interese i to bez prethodnog usklađivanja sa zakonom iliusaglašavanja s resornim ministarstvima. Dapače, potpuno su isključeni najznačajniji korisnici pomorskog dobra, a to su između ostalih nositelji prava korištenja općeg dobra, obalno stanovništvo, ribari, JLS, mali lokalni poduzetnici kao pružatelji usluga na obalnom području, domaći operator marina i brojni drugi čimbenici.

Zahtjev za nadzorom procedure donošenja tih nezakonitih zakona već je upućen Uredu za zakonodavstvo pri Vladi RH, ustavne tužbe su najavljene, a ono što pak slijedi je dodatna aktivnost po pitanju raskrinkavanja procedure donošenja najavljenih zakona i usklađenosti i ustavnosti sadržaja predloženih zakonskih promjena. Pitanje kako i hoće li saborski zastupnicisudjelovati i participirati u svemu rečenom. Hoće li podržatikorporativne interese, kao i brojne koruptino-interesne skupine ili će po danoj prisezi dužno reagiratii zastupati hrvatski narod i sve hrvatske državljaneštitećizakon i Ustav RH?Ostaje nam nažalost tek za vidjetii popratiti je li nakon svenarodne pljačke domovinske i izvandomovinske hrvatske, gospodarskog uništenja i rasprodaje hrvatske države, otimačineobiteljskog srebra i zlata, na red došloOPĆE i javno dobro, odnosno ono Bogom nam dano; more, vode, zrak i zemlja ili ćemo nešto ipak i uspjeti spasiti te ostaviti u nasljeđe budućim naraštajima na način kako su i nama ostavili naši predci. 

Željan Jurlin